برگزاری آزمون تئوری – تابستان ۹۷۱۳۹۷/۸/۱۲ ،۱۴:۲۹:۱۹ +۰۳:۳۰

شرح عکس